چهارشنبه, 05/08/1399 - 10:08 admin-front

محور های ایده‌ پردازی تعلیم و تربیت در دوران کرونا سازمان بسیج فرهنگیان

محور های ایده‌ پردازی تعلیم و تربیت در دوران کرونا سازمان بسیج فرهنگیان

محور های ایده‌ پردازی تعلیم و تربیت در دوران کرونا

یادگیری موثر:

– یادگیری موثر در دوران کرونا

– ارزشیابی موثر در آموزش های غیرحضوری

– نقش خانواده در تربیت و یادگیری

– رسانه، فضای مجازی و یادگیری موثر

زیر ساخت:

– شبکه شاد، قوت ها، ضعف ها و راهکار ها

– توانمندی معلمان در بهره گیری از ابزار رسانه و فضای مجازی

– مهارت های ICDL  و تاثیر آن بر نقش معلمان و دانش آموزان در یادگیری.

– شبکه شاد، سلامت و امنیت دانش آموزان

الگوهای تربیتی موثر نظام آموزشی:

– همسویی جریان تربیت خانواده و تعلیم و تربیت رسمی

– نقش انجمن اولیاء و مربیان

– تاثیر سواد رسانه و فضای مجازی بر کارکرد نقش معلمان و تربیت دانش آموز

– وظیفه شناسی و احساس مسئولیت معلمان در شرایط کرونا

مدیریت نظام آموزشی در شرایط کرونا:

– مدیریت زمان در آموزش های مجازی

– برنامه ریزی کارآمد آموزشی و درسی

– شناسایی و رفع آسیب های نظام آموزشی در شرایط کرونا

– کرونا و شکاف آموزش یادگیری

– آسیب شناسی پسا کرونا

– تجارب زیسته

سایر موضوعات مرتبط و قابل طرح:

– ایده های دانشجویان و دانش آموزان

– ایده های آزاد، نوآورانه، خلاق، پویا و موثر برای آموزش و پرورش

برچسب
مطالب مرتبط